BERRIAK NOTICIAS

Iraileko menuak webgunean ikusgarri! 
¡Menús de septiembre ya en la web!

ORDEZKARITZA ORGANO GORENA HAUTATZE ETA BERRIZTEA
ELECCIÓN Y RENOVACIÓN DEL ÓRGANO MÁXIMO DE REPRESENTACIÓN

HAUTAGAIEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA
HAUTESLEEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA

LISTA PROVISIONAL DE CANDIDATOS
LISTA PROVISIONAL DE ELECTORES

Azaroak 16, Eskola Kontseiluko hauteskundeak

Eguna: Azaroak 14 eta 16 (9:00-10:00). Azaroak 15 (16:00-17:00). Liburutegian.

Hautatu beharrekoak: 10 kide (1 IGE-k izendatuta da eta beste 4 jarraitzen dute), guztira 15 dira.

Botoa emateko orduan, hautesleak direla egiaztatzeko, beharrezkoa izango da nortasun agiri ofiziala erakusteaBoto-txartelak mahai elektoralaren alboan egongo dira eta hautesle bakoitzak bere boto-txartelean, gehienez, 5 izen aukeratu ahal izango ditu.

Botoa ezin da beste pertsona batengan delegatu baina, bai posta-sistemaren bidez eman. Horretarako Hauteskunde Batzordeko buruari helaraziko dizkiote jarraian zehazten diren dokumentuakgutunez, mezulariaren bitartez, edo hautesleak berak edo beste pertsona batek ikastetxean bertan entregatuz:

a) Eskabidea, hautesleak sinatuta, honako hau eskatuz: posta bidezko botoa emateko eskubidea erabiltzea. Eskabidean jaso beharrekoak: izena, abizena, nortasun agiri nazionalaren edo antzeko egiaztagiriaren zenbakia, eta boto-eskubidea hezkuntza-komunitateko zein sektoretan ematen duen.

b) Nortasun agiri nazionalaren edo antzeko egiaztagiriaren fotokopia.

c) Gutun-azal itxia, boto-txartel betea barruan duela. Boto-txartela Zuzendaritzan jaso ahal izango du.

Adierazitako dokumentu horiek Hauteskunde Batzordeko buruari helaraziko zaizkio, gutun-azal baten barruan. Gutun-azal horretan honako hau jarri behar da: «CEIP LARREA HLHI ikastetxeko Ordezkaritza Organo Gorenerako hauteskundeak. Posta bidezko botoa».

Hauteskunde Batzordea


16 de Noviembre, elecciones al Consejo Escolar

Día: 14 y 16 de Noviembre. (9:00-10:00). 15 de Noviembre (16:00-17:00). En la biblioteca.

Miembros a elegir: 10 miembros (1 ya ha sido designado por el AMPA y 4 continuan) de 15 en total.

En el momento de la votación los electores deberán acreditar su condición de tal mediante la exhibición del documento oficial de identidad. Las papeletas de voto se encontrarán junto a la mesa electoral y cada elector podrá elegir, como máximo, 5 nombres. 

No es posible delegar el voto, pero sí utilizar el sistema de voto por correo. Para ello, habrá que hacer llegar al presidente de la Junta Electoral, mediante envío por carta o por servicio de mensajería o mediante entrega en el centro, personalmente o por medio de otra de otra persona, los siguientes documentos:

a) Instancia firmada por el elector o electora, solicitando su derecho a ejercer el voto por correo, en la que se hará constar su nombre, apellidos, número de documento nacional de identidad o de un documento acreditativo equivalente y sector de la comunidad educativa en el que ejerce su derecho a voto.

b) Fotocopia del documento nacional de identidad o de documento acreditativo equivalente.

c) Sobre cerrado con la papeleta del voto cumplimentada

Los indicados documentos se harán llegar al Presidente o Presidenta de la Junta Electoral dentro de un sobre con el epígrafe «Elecciones al Órgano Máximo de Representación del centro CEIP LARREA HLHI. Voto por correo».


      La Junta Electoral

Resultado de imagen de OMR OOG
INFORMAZIO GEHIAGO KLIK HEMEN
PARA MÁS INFORMACIÓN CLICK AQUÍ

ANIMA ZEITEZTE PARTE HARTZERA! ¡ANIMAOS A PARTICIPAR!

JAIEGUNAK / FESTIVOS


Contador

BESTE LINK BATZUK
OTROS LINKS

http://larrea-bloga.blogspot.com.es/


https://sites.google.com/a/larreaeskola.net/larrea-eskola/proiektuak/irratia


https://drive.google.com/file/d/0B9rZel9zYgO3SmlQRFV1cXNxdUU/view


https://sites.google.com/a/larreaeskola.net/ikusi/

https://sites.google.com/a/larreaeskola.net/sare-hezkuntza-larrean/

http://alkartularrea.blogspot.com.es/
    PELUTXE BLOGAK
http://larreaalkartu.blogspot.com.es/http://pelutxelarreakanpazar.blogspot.com.es/

http://ceiplarreasexto.blogspot.com.es/


http://larreabarakaldo.wikispaces.com/